Home Voorwoord van de Voorzitter Optimistan Optimisten Zonder Grenzen
Optimistan Radio-TV Gedachten Statuten Koor Persoverzicht
Bedenkingen Mailing Sociale commissie België
Bestuur Het Erecomité Optimist tot in de kist Partners Contact
Agenda Aansluiting Lidgeld Giften
MailingLidgeld 2009

Geachte Mevrouw, Geachte Heer,
Beste Vrienden,
 
Met groot genoegen wend ik me voor de eerste keer tot U in mijn hoedanigheid van voorzitster van onze schitterende vereniging. De Optimistenbond van het Koninkrijk België heeft zodanig indruk gemaakt dat in verscheidene landen mensen gemotiveerd zijn geraakt om zusterverenigingen te stichten. Allen zullen samenwerken met de internationale vereniging Optimisten Zonder Grenzen die we op 19 november ll. in het Stadhuis te Brussel hebben opgericht.
 
Sedert drie jaren is al aanzienlijk werk uigevoerd door de Optimistenbond waarop U met veel enthousiasme heeft gereageerd. Eerstdaags zullen wij U berichten over de mooie plannen voor 2009. Wederom hopen we uw ruime belangstelling daarvoor te wekken.
 
De raad van bestuur wenst het lidgeld op een laag niveau te behouden. Ondanks het feit dat het werk door vrijwilligers wordt uitgevoerd, zouden de lidgelden trouwens niet volstaan om het budget te dekken zonder de bijdrage van onze donors. Wij wensen immers dat iedereen lid kan worden, ongeacht materiële voorwaarden. Wat ons programma betreft zullen wij echter geen concessies doen en veeleisend blijven voor wat betreft de intellectuele en morele kwaliteit van de activiteiten die we zullen voorstellen.
 
In deze geest zou ik U willen vragen om uw steun aan onze gezamenlijke vereniging te hernieuwen door betaling van uw lidgeld van 2009. Het bedrag is ongewijzigd in vergelijking met verleden jaar.
 
Mag ik ook een beroep op U doen om uw familieleden, uw vrienden en kennissen te overtuigen van de waarde van hetgeen wij gezamenlijk tot stand wensen te brengen en om zich eveneens bij ons aan te sluiten. Wanneer onze vereniging 10.000 leden zal tellen, zal zij een echt budget hebben waarmee onze efficiëntie zal toenemen.
 
Tenslotte, wens ik U een zeer gelukkig jaar 2009 toe. Hoe vlugger de optimisten zeer talrijk zullen zijn, hoe vlugger de crisis die we nu aan 't beleven zijn een oplossing zal vinden.
 
Met vriendelijke groeten.
 
Katharina Müllen
Voorzitster
 
Lidgeld
(Hieronder vermelde bedragen zijn inclusief btw. Op aanvraag ontvangt U een factuur)
 
Natuurlijke personen
- Jaarlijks gewoon lidgeld                                                                   30 euro
- Jaarlijks lidgeld voor de studenten tot 25 jaar                                    10 euro
- Jaarlijks lidgeld “Beschermend lid”                                                   75 euro
 
Rechtspersonen
- Gewoon jaarlijks lidgeld                                                                  100 euro
- Jaarlijks lidgeld voor een beschermend lid                                        250 euro
 
Het lidgeld kan vereffend worden per overschrijving op de rekening 310-1755400-77 of  735-0127553-83 van de vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België, Alfred Solvaylaan 1, te 1170 Brussel.
 
Men kan ook een éénmalig lidgeld als eeuwig lid betalen (zie onze website)
 
Hoewel de wet ons hiertoe niet verplicht, leggen we de jaarrekeningen van onze vereniging ter controle voor aan een commissaris, lid van het Instituut der bedrijfsrevisoren.

U gelieve huidig bericht als nietig te beschouwen, Indien U uw lidgeld de laatste keer na 1 oktober ll. heeft vereffend.
 
Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiŽ © 2006-2012. All rights reserved