Home Voorwoord van de Voorzitter Optimistan Optimisten Zonder Grenzen
Optimistan Radio-TV Gedachten Statuten Koor Persoverzicht
Bedenkingen Mailing Sociale commissie België
Bestuur Het Erecomité Optimist tot in de kist Partners Contact
Agenda Aansluiting Lidgeld Giften
MailingOnze beste wensen

Geachte Optimist,
 
Namens de bestuursleden van de internationale vereniging Optimisten zonder Grenzen en van de vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België, wens ik u allen een prettig Kerstfeest en een zeer gelukkig 2011.
 
Moge onze politieke leiders er in 2011 in slagen om de Belgische bevolking in staat te stellen de Wereld te laten zien dat het verrijkend is samen te leven in culturele en economische diversiteit, dat zij ons dierbaar België tot voorbeeld mogen maken van een plek waar alle intelligenties samenvloeien, een ontmoetingsplaats voor alle talen, alle gedachtestromingen, van een Staat gebouwd op morele waarden, een Staat waar iedere burger verrijkt wordt met het verschil van de andere.
 
De Optimistenbond heeft dit jaar goed gewerkt en telt nu 4.000 leden. Eens we met 10.000 leden zullen zijn, zal het maar zes maanden duren om de 20.000 te bereiken en nog zes maanden later zullen we met 50.000 zijn, 50.000 en vervolgens 100.000 enthousiaste burgers die van de wereld een betere wereld willen maken, respectvoller, eerlijker, menselijker dan vandaag.
 
Na Optimistenbond Nederland en Optimistenbund Deutschland, die in 2009 werden opgericht, heeft Optimisten zonder Grenzen dit jaar de Ligue des Optimistes de France gelanceerd en ook de Ligue des Optimistes du Bénin verwelkomd. Nog andere projecten staan op stapel in Zwitserland, Spanje, Canada en de Verenigde Staten.
 
Optimisten zonder Grenzen bereidt ook het eerste Wereldcongres van het Optimisme voor, dat zal plaatsvinden op donderdag 27 en vrijdag 28 oktober 2011 in Brussel, allereerste reizende hoofdstad van de Staat van Bewustzijn die we Optimistan noemen en waar u burger van bent dankzij uw lidmaatschap van de Optimistenbond. Het is dus een understatement om te stellen dat onze beweging uw actieve steun kan gebruiken.
 
Sta mij toe u een inspirerende tekst aan te bieden, die u, naar ik hoop, vreugde, inspiratie en moed zal brengen.
 
Met alle vriendschap,
 
Luc Simonet
 Voorzitter

Onrust en opwinding scheppen de slechtste voorwaarden voor de activiteit van het denken. Kom daarom eerst tot rust als je een belangrijk probleem moet oplossen. Word stil vanbinnen, en probeer je zo hoog mogelijk te verheffen, want boven bevindt zich het licht. Als je voelt dat je erin geslaagd bent een soort top te bereiken, stel dan de vraag die je bezighoudt en wacht af.
Dit antwoord zal je zeker min of meer duidelijk gaan worden; het zal misschien slechts een vage gewaarwording zijn, die moeilijk te interpreteren is, maar het is al een aanwijzing. Geef het dus niet op. Begin zo vaak als nodig opnieuw, stel de vraag nog eens; spoedig zul je vanbinnen het gevoel krijgen van een duidelijkheid, een zekerheid, en op dat moment zul je ongetwijfeld weten hoe je moet handelen. Je moet echter weten dat de helderheid, de nauwkeurigheid van de antwoorden die je ontvangt, afhangt van je spirituele ontwikkeling.
 
L'inquiétude, l'agitation créent les plus mauvaises conditions pour l'activité de la pensée. C'est pourquoi, lorsque vous avez un problème important à résoudre, commencez par vous apaiser. Faites le silence en vous et essayez de vous élever le plus haut possible, car c'est en haut que se trouve la lumière. Lorsque vous sentez que vous avez réussi à atteindre une sorte de sommet, posez la question qui vous préoccupe et attendez.
Bien sûr, cette réponse commencera par vous parvenir plus ou moins clairement ; ce ne sera peut-être qu'une sensation vague, difficile à interpréter, mais ce sera déjà un indice. Alors, n'abandonnez pas. Recommencez autant de fois qu'il est nécessaire, reposez la question : bientôt vous ressentirez en vous une clarté, une certitude, et à ce moment-là plus de doute, vous connaîtrez comment vous devez agir. Mais vous devez savoir que la netteté et la précision des réponses que vous recevrez dépendent de votre développement spirituel." (Omraam Mikhaël Aïvanhov)
 
 
Beunruhigung und Aufregung schaffen die schlechtesten
Bedingungen für die Aktivität der Gedanken. Deshalb solltet ihr zuerst ruhig werden, wenn ihr ein wichtiges Problem zu lösen habt. Lasst innerlich Stille einkehren und versucht, euch so weit wie möglich zu erheben, denn das Licht befindet sich oben. Wenn ihr fühlt, dass es euch gelungen ist, eine Art Gipfel zu erreichen, dann stellt die Frage, die euch beschäftigt, und wartet. Natürlich wird die Antwort zunächst mehr oder weniger klar bei euch ankommen; vielleicht ist sie nur eine vage, schwer zu interpretierende Empfindung; aber auch das ist bereits ein Hinweis. Gebt also nicht auf. Fangt so oft wie nötig von vorne an und stellt die Frage erneut: Bald werdet ihr innerlich eine Klarheit, eine Sicherheit fühlen und in dem Moment gibt es keinen Zweifel mehr; ihr erkennt, wie ihr handeln müsst.
Ihr solltet jedoch wissen, dass die Klarheit und die Präzision der empfangenen Antworten von eurer geistigen Entwicklung abhängen.

Anxiety and agitation set up the worst conditions for the thinking process, and so, when you have an important problem to solve, you should begin by calming down. Quieten down inside yourself, and try to lift yourself as high as possible, for that is where the light is. When you feel you have been able to reach something of a peak, ask the question that is on your mind and wait.
Of course, to begin with, the answer will come to you with varying degrees of clarity; it may be just a vague feeling that is difficult to put into words, but it will nevertheless give you a clue. So, don't give up. Repeat the process as many times as is necessary. Ask the question again, and soon you will feel some clarity and inner certainty; then there will be no more doubt, and you will know how you must act. But you should know that the clearness and accuracy of the answers you receive will depend on your spiritual development.
 
La inquietud, la agitación crean las peores condiciones para la actividad del pensamiento. Por esto, cuando tengáis que resolver un problema importante, comenzad calmándoos. Haced el silencio en vuestro interior y tratad de elevaros lo más alto posible, porque es arriba donde se encuentra la luz. Cuando sintáis que habéis logrado alcanzar una especie de cima, formulad la pregunta que os preocupa y esperad.
Ciertamente, esta respuesta comenzará a llegaros más o menos claramente; quizás no sea más que una vaga sensación difícil de interpretar, pero esto ya será un indicio. Así pues, no abandonéis. Tantas veces como sea necesario, volved a hacer la pregunta: pronto sentiréis una claridad en vuestro interior, una certeza, y en este instante ya no habrá duda, sabréis cómo debéis actuar. Pero debéis saber que la claridad y la precisión de las respuestas que recibiréis dependen de vuestro desarrollo espiritual.
 
Inquietudine e agitazione creano le peggiori condizioni per l'attività del pensiero. Per questa ragione, quando avete un problema importante da risolvere, cominciate col calmarvi. Fate silenzio in voi e cercate di elevarvi il più in alto possibile, perché è in alto che si trova la luce. Quando sentite di essere riusciti a raggiungere una sorta di vetta, ponete la domanda che vi preoccupa e aspettate.
Certo, dapprima la risposta vi giungerà più o meno chiaramente; forse si tratterà soltanto di una sensazione vaga, difficile da interpretare, ma sarà già un indizio. Allora, non rinunciate. Rincominciate tante volte quante saranno necessarie, e rifate la domanda; ben presto sentirete in voi una chiarezza, una certezza, e a quel punto niente più dubbi: saprete in che modo dovete agire. Sappiate però che la chiarezza e la precisione delle risposte che riceverete dipendono dal vostro sviluppo spirituale.
 
A inquietação e a agitação criam as piores condições para a actividade do pensamento. Por isso, quando tendes um problema importante para resolver, começai por apaziguar-vos. Fazei o silêncio em vós e procurai elevar-vos o mais alto possível, pois é no alto que se encontra a luz. Quando sentirdes que conseguistes atingir uma espécie de cume, colocai a questão que vos preocupa e esperai.
Essa resposta começará por vos surgir com maior ou menor clareza; talvez não passe de uma sensação vaga, difícil de interpretar, mas isso já será um indício. Então, continuai. Recomeçai tantas vezes quantas forem necessárias e colocai de novo a questão: em breve sentireis em vós uma clareza, uma certeza, e nesse momento já não haverá dúvida, tereis conhecimento de como agir. Mas deveis saber que a nitidez e a precisão das respostas que receberdes dependem do vosso desenvolvimento espiritual. (Omraam Mikhaël Aïvanhov)
 
 
 
Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiŽ © 2006-2012. All rights reserved